A

A

  • ABC - akte Akte of verkoopcontract waarbij een zaak wordt verkocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar éénmaal geleverd, de eigendom gaat rechtstreeks van A naar C. Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt de eigendom rechtstreeks over aan de particulier.

  • Afkoopwaarde Door afkoop wordt de verzekering op een niet van tevoren bedoelde wijze beëindigd. Bij afkoop wordt op verzoek van de verzekeringnemer de verzekeraar van alle toekomstige verplichtingen ontslagen tegen uitkering van de afkoopsom. Deze afkoopsom, ook wel de afkoopwaarde genoemd, is de opgebouwde waarde van een levensverzekering of spaarpolis,welke wordt uitgekeerd bij beëindiging. U kunt de afkoopwaarde altijd opvragen, zonder tot afkoop over te gaan.

  • Aflossingsvrije hypotheek Bij ruime overwaarde kan soms een hypotheek worden gesloten, waarop niet hoeft te worden afgelost. Ook lopende hypotheken kunnen geheel of gedeeltelijk in een aflossingsvrije hypotheek worden omgezet.

  • Afsluitkosten Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijvoorbeeld: administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notariële kosten.

  • Afsluitprovisie Het bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. Vaak een percentage van het hypotheekbedrag. Meestal 1% van de hypotheeksom.

  • Annuïteitenhypotheek U lost tijdens de looptijd elke maand een bedrag af. De omvang van de lening en de maandelijks te betalen rente nemen daardoor direct af. Aflossing en rente worden zo berekend, dat u de gehele looptijd (bij gelijkblijvende rente) hetzelfde bruto maandbedrag betaalt. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente. De laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing. De netto maandlast wordt steeds hoger gedurende de looptijd, aangezien u telkens minder rente van uw inkomen kunt aftrekken. Als uw inkomen bij het afsluiten laag is en u verwacht dat het inkomen in de toekomst stijgt, kan een annuïteitenhypotheek in de beginjaren interessant zijn.

  • Anti-speculatiebeding Het gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houden deze voorwaarden in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente.

  • Assurantiebeding Een hypotheekbeding waarbij als het onderpand te niet gaat en de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt. De uitkering wordt eerst, en uitsluitend, gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen. Sinds 1993 is dit wettelijk vastgelegd en wordt dit beding niet meer opgenomen in een hypotheekakte.