B

 • Bandbreedte (rente) Deze rentevorm is een mengeling tussen een variabele en een vaste rente. De effecten van rentedalingen en -stijgingen worden gedurende een afgesproken termijn gedeeltelijk doorgevoerd (afhankelijk van het percentage van de bandbreedte). Bijvoorbeeld: het afgesproken rentepercentage is 7,5%, de bandbreedte is 1%. Stijgt of daalt de hypotheekrente minder dan 1% dan gebeurt er niets. Stijgt de hypotheekrente bijvoorbeeld met 3% dan stijgt uw rente met 2% (3% minus de bandbreedte van 1%). Ditzelfde gebeurt ook bij rentedalingen.

 • Bankgarantie Een bank garandeert dat zij op eerste aanmaning een schuld van de aanvrager van de bankgarantie zal voldoen.

 • Basishypotheek Een hypotheek die onder standaardcondities en tegen basisrente wordt verstrekt. De meeste geldverstrekkers gaan tot 70 à 75% van de executiewaarde, sommige tot 90%.

 • Basisrente De marktrente van dat moment die een bepaalde bank in rekening brengt voor nieuw af te sluiten hypotheken. Meestal tot 70 à 75% van de executiewaarde. Op de basisrente kan een opslag komen als vergoeding voor extra risico dat de geldverstrekker loopt. Bepalend voor de hoogte van de toeslag is de verhouding tussen de lening en de executiewaarde.

 • Beleggingshypotheek De aflossing die in de levensverzekering van de hypotheek wordt opgebouwd, wordt naar keuze belegd in aandelen en/of obligaties. Daarmee kan een hoog rendement worden behaald, maar daar staat een kans op (groot)verlies tegenover. Alleen als het inkomen en/of eigen vermogen voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen, komt deze vorm in aanmerking. Rechtstreeks beleggen, d.w.z.: niet via een levensverzekering, is bij sommige hypotheekaanbieders ook mogelijk.

 • Bereidstellingsprovisie Een uitgebrachte hypotheekofferte met de daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig, meestal 2 à 3 maanden. Bij verlenging wordt vaak provisie in rekening gebracht.

 • Bloot-eigenaar De eigenaar van een zaak, waarvan een ander het recht van gebruik heeft, bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik.

 • Boeterente Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan, kan over het extra afgeloste bedrag boeterente worden berekend.

 • Bouwdepot Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens, naarmate de bouw vordert, de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rente vergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente , die moet worden betaald over de genomen bedragen.

 • Bouwrente Dit begrip omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek.

 • Bruto inkomen inkomen vóór aftrek van belastingen en premies en zonder overhevelingstoeslag. Bepaalt hoeveel u aan hypotheek kunt krijgen

 • Bruto maandlasten Het bedrag (zonder belastingvoordeel) dat u maandelijks verschuldigd bent aan de hypotheekverstrekker.

 • Budgetteren Het overzichtelijk opstellen van een compleet van maandelijkse in- en uitgaven in de oude en nieuwe situatie.